Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση, ως βασικό συστατικό στοιχείο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, αποτελεί βασικό μέλημα του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκοντας να καλύψει υφιστάμενα κενά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που διασφαλίζουν και ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία. Το ΙΑΜΜ συμβάλλει στην ανέγερση, συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών μονάδων ή αιθουσών και μέσω δωρεών, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Παράλληλα ενισχύει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας και της δημιουργίας δεσμών με εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού