Πολιτισμός

Ένας από τους βασικούς πυλώνες δράσης του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διατήρηση της  ιστορικής μνήμης, η προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται έργα και ενέργειες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της  πολιτιστικής ταυτότητας, όπως αποκαταστάσεις μνημείων, υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών, δημιουργία μουσείων, βιβλιοθηκών και πολιτιστικών κέντρων, πραγματοποίηση δωρεών ή χορηγιών σε πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα, εκδόσεις βιβλίων και μελετών με σκοπό τη διάχυση του πολύτιμου πολιτιστικού αποθέματος της  χώρας μας.