Επιστημονική έρευνα

Το Ίδρυμα, ενισχύει την επιστημονική έρευνα μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων & μελετών που έχουν ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Ειδικότερα στον χώρο της υγείας, το Ίδρυμα ενισχύει οικονομικά δημόσιους φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την πραγματοποίηση ιατρικής έρευνας. Παράλληλα ενισχύονται προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης σε διάφορους τομείς της κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι.