Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαρίνα Μαρτίνου

Αντιπρόεδρος - Γραμματέας: Μαρίνα-Ματθίλδη Μαρτίνου

Ταμίας: Αθανάσιος Μαρτίνος